Nhà trường hiện tại có tổng số 12 lớp.

Khối 6 3 lớp

Khối 7 3 lớp

Khối 8 3 lớp

Khối 9 3 lớp